معدن سنگ آهن شمال سمنان

معدن سنگ آهن شمال سمنان از جمله معادن بزرگ سنگ آهن در استان سمنان می باشد که سابقه بهره برداری بیش از نیم قرن را در کارنامه دارد . این کانسار در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر سمنان قرار دارد .

 

محدوده مورد نظر از دیدگاه زمین ساختاری در دامنه جنوب زون ساختاری البرز قرار دارد وجود گسلهای فعال با امتداد شمال باختری – جنوب خاوری، نشان دهنده پویایی منطقه است .

 

در این منطقه سه کانسار به نامهای جنوب زرد تول ، زرد کمر و باختر منطقه وجود دارد که در تماس با توده های نفوذی و در سری های سنگهای آتشفشانی – آذرآواری ائوسن قرار گرفته اند.

 

بر اساس مطالعات انجام گرفته در منطقه مشخص گردیده که رگه – رگچه های آهن با ضخامت متغیر درمنطقه مشاهده می گردد. ماده معدنی شناسایی شده در این ذخیره معدنی عمدتا مگنتیت و به صورت محدودتر هماتیت است که در برخی قسمتهای همراه با پیریت مشاهده می گردد.

 

سیمای کنونی زمین از دیدگاه ریخت شناسی در منطقه مورد بررسی بسیار متنوع و از نیمه خشن تا نرم و کاملاً صاف است نقش تنگاتنگ فرایندهای زمین ساختی از نظر چین خوردگی و پویایی ماگمایی از نوع آتشفشانی ، همراه با تنوع سرشت سنگ شناختی و رخساره های سنگی و نیز فرایندهای فرسایشی ، همگی در تکوین سیمای ریخت شناسی امروزی منطقه مورد بررسی نقش داشته اند.