سمینارضرورت اجرای رویکرد ژنومتالوژی در معدن کاری نوین

یکشنبه 20 خرداد 1403 سمینار

Seminar on Necessity of Implementing Geometallurgical Approach in Modern Mining


آدرس سمینار آنلاین : xpo-cysp-kfw