سمينار پیاده سازى تفكر سيستمى در سازمان

سه شنبه 19 تیر 1403 سمینار

Seminar on Implementation of system thinking in the organization