تفاهم نامه مشترک بین «مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان» با « مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران - یزد »

یکشنبه 23 اردیبهشت 1403

در جهت کمک به توسعه کارآفرینی و افزایش و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه دانش بنیان ، تولید و فناوری محصولات معدنی و صنایع معدنی ...

تفاهم نامه مشترکی بین «مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان» با « مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران - یزد » در جهت کمک به توسعه

کارآفرینی و افزایش و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه دانش بنیان ، تولید و فناوری محصولات معدنی و صنایع معدنی انجام شد
. در راستای این تفاهم

نامه همکاری های آموزشی ، پژوهشی و آزماشگاهی و کاربردی ما بین طرفین انجام می گیرد
. در اهداف این تفاهم نامه شناسایی کارشناسان علاقمند و

تربیت نیرو های باانگیزه در جهت ایجاد اشتغال پایدار و رفع مشکلات کمی و کیفی تولید در جهت افزایش تولید و عمل پوشاندن به شعار سال « جهش

تولیدبا مشارکت مردم » می باشد


 
.