ایمنی و بهداشت

ما بر آنیم:
تا با لطف و عنایت پروردگار متعال، با هدف حفظ و صیانت از ارزشمندترین سرمایه شرکت (نیروی انسانی)، حفظ سرمایه‌های مادی (امکانات، ماشین آلات و…)، حفظ سرمایه‌های حیاتی انسان (محیط زیست) و نیز ارتقاء سطح کیفی، کمی و علمی (Health, Safety, Environment) در پروژه‌های عملیاتی ، متناسب با موضوعات خاص، سطح تعهدات و پروژه‌ها (GC–EPC–C) با تدابیر و اقدامات زیر، به منظورها و اهداف از پیش تعیین شده خود در محدوده زمانی مشخص دست یابیم.
۱- مساعدت در ایجاد فرهنگ پذیرش ایمنی در سطح کل نیروهای انسانی به ویژه در مدیران مسئول و افراد تأثیرگذار در سیستم.
۲- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک‌های محیط کار و اقدامات کنترلی بر اساس روش (Job Safety Analysis- J.S.A) و FMEA در قالب سیستم OHSAS18001- 2007.
۳- تهیه، تنظیم، تدوین، تصویب، ابلاغ، استقرار، اجرا، کنترل، نظارت، ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و دستورالعمل‌های HSEI (به ویژه دستورالعمل‌های ساختاری و سازمانی).
۴- اصلاح و بهبود روش‌های جاری و ایجاد روش‌های جدید مورد نیاز.
۵- برگزاری دوره‌های آموزش عمومی، تخصصی و میدانی در موضوعات مورد نیاز.
۶- ارزیابی تأثیر عملکرد دوره‌های آموزشی برگزار شده در سیستم و بهبود مستمر.
۷- ارزیابی و اقدامات کنترلی عوامل زیان آور محیط کار (شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی، ارگونومی).
۸- پیشگیری از ورود افراد ناایمن به محیط کار با انجام معاینات کنترلی ادواری جهت تعیین سطح سلامت (Human Health Rate- H.H.R)
۹- پیشگیری و اقدامات بازدارنده مدیریتی با اَعمال ناایمن افراد با نظارت مستقیم ناظران ایمنی، فنی و سرپرستان کارگری.
۱۰- پیشگیری از کار در محیط ناایمن، با استفاده ازWork Stop و Work Permit.
۱۱- به‌کارگیری تجهیزات و روش‌های فنی ایمن و تجهیزات حفاظت فردی و گروهی استاندارد، با اعمال نظارت بر روش تأمین اقلام مذکور طبق روش‌های ایزو (ISO 9001)، SO (سازمان استاندارد)، MOW (وزارت کار و امور اجتماعی)، MOH (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، WHO (سازمان بهداشت جهانی).
۱۲- تأمین امکانات مورد نیاز، در پیشگیری از بیماری‌ها، هدایت و تسهیل درمان، اقدامات اولیه بهداشتی و پزشکی، امداد و نجات و انتقال مصدومین.
۱۳- اعمال اقدامات تنبیهی و تشویقی، برابر با طرح یکسان سازی اقدامات و پیگیری‌های ایمنی.
۱۴- تخمین و ارزیابی هزینه‌های حوادث انسانی و ماشین آلات برابر متدهای جهانی مانند (ACI Average Cost Per Injury) و بومی سازی هزینه‌ها.
۱۵- ایجاد مدیریت حوادث و واکنش در شرایط اضطراری برابر با سیستم‌های Incident Management System)- I.M.S و Incident Command System- I.C.S)
۱۶- تشکیل تیم بررسی کننده حوادث، تجزیه و تحلیل و گزارش آن، تشکیل پرونده فیزیکی حوادث شدید، احصاء علل حوادث و اقدامات کنترلی جهت جلوگیری از حوادث مشابه و شبه حوادث‌ها .(Near Miss)
۱۷- ارزیابی حوادث با شاخص‌های منحصر به فرد شرکت و شاخص‌های ملی و بین‌المللی علل زنجیر(Doming Theory- D.T)، علل چندگانه (Multiple Cuses Theory- M.C.T).
منظورهای تعیین شده جهت نیل به اهداف مذکور عبارتند از:
۱- ما بر آنیم تا حوادث مستقیم منجر به فوت ناشی از کار را در پروژه‌های عملیاتی شرکت مطابق با برنامه و در محدوده زمانی مشخص، کاهش داده و سرانجام به صفر برسانیم.
۲- ما بر آنیم تا حوادث شدید مستقیم ناشی از کار را در پروژه‌های عملیاتی طبق برنامه به حداقل ممکن کاهش دهیم.
۳- ما بر آنیم تا حوادث خودرویی و ماشین آلات مستقیم ناشی از کار را در پروژه‌های عملیاتی ، به حداقل ممکن در برنامه کاهش دهیم.
۴- ما بر آنیم تا در پروژه‌های عملیاتی یا حادثه نداشته باشیم و یا حوادث در حد جزیی و شبه حوادث (Near Miss) باشند.
۵- ما بر آنیم تا با تجزیه و تحلیل شبه حوادث از وقوع و تکرار مجدد آن جلوگیری نماییم.
۶- ما بر آنیم تا ضمن حفظ آمادگی کامل جهت درمان بیماری‌های ناشی از کار در پروژه‌های عملیاتی ، تعداد و نوع بیماری‌های مزمن و خطرناک را با پیشگیری و اقدامات موثر کنترل نماییم.